+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Svet staršev ima v življenju šole pomembno posvetovalno vlogo. Eden pomembnejših ciljev je staršem ponuditi korektno informacijo o delu na šoli ter o delu učencev in dijakov. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev matične šole, umetniške gimnazije, podružničnih šol in dislociranih oddelkov. Sestane se 2–3-krat letno oz. po potrebi. Vodstvo šole pri svojem delu in načrtovanju stališča in pobude staršev skrbno analizira, z njimi seznanja učiteljski zbor in jih v okviru možnosti upošteva.

Svet staršev izmed svojih članov izvoli tri člane v svet šole. Svet staršev sestavlja 20 članov, ki jih izvolijo starši učencev in dijakov šole, in sicer po ključu glede na število vpisanih učencev in dijakov v posamezni oddelek oziroma matično šolo in dislocirane enote, ki ga določi svet šole na predlog ravnatelja šole. Predsednika sveta staršev izvolijo starši na prvi seji. Predsednik sveta staršev je gospa Karmen PODLESNIK MARČIČ, njen namestnik pa gospod Silvo BORŠIČ.

Člani Sveta staršev v šolskem letu 2022/23:

Polona BEDENIK, Jernej BELAK, Petra BOHL, Silvo BORŠIČ, Jelka ČELOFIGA, Anja DREV, Simona FIRBAS, Simona FRAS, Maja HREN BRVAR, Myriam KLANJŠČEK, Monika KRAJNC, Simone KRAMPL, Marjana KREVH, Karmen LONČARIČ, Vesna LORENC, Jože MOHORKO, Manja MULEC, Karmen PODLESNIK MARČIČ in Mojca PUŠNIK.

Najvišji organ zavoda je SVET ŠOLE. Sedanji Svet šole je bil izvoljen 23. aprila 2020, štiriletni mandat ima do 22. aprila 2024.

Sestavlja ga: 5 predstavnikov profesorskega zbora, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja (od tega 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika Vlade Republike Slovenije) in 2 predstavnika dijakov. Svet zavoda deluje po Poslovniku o delovanju sveta zavoda in drugih zakonskih predpisih.

ČLANI SVETA ŠOLE

Predsednica sveta zavoda je Biserka Petković, člani pa: Kristijan Brus, Karmen Hlade, Petra Neuvirt, Peter Novak Smolič, Maja Hren Brvar, Marjana Krevh, Karmen Marčič Podlesnik, Janez Ivačič, Meta Podlesnik Marčič, mag. Ivo Kopecky, Božidar Kovačič in Jernej Luketič.

Dostopnost
X