+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Šolsko svetovalno delo (v programu umetniška gimnazija) opravlja šolska svetovalna delavka, pedagoginja Nina BOŠNJAK.

Delo svetovalne službe zajema širok spekter področij, je interdisciplinarno, zato je nujno potrebno sodelovanje med vsemi udeleženci v izobraževanju – z dijaki, s starši, z učitelji in zunanjimi institucijami.

Program dela ŠSS je planiran na osnovi programskih smernic za svetovalno službo in po predvidenih tematskih sklopih ter skladno z Letnim delovnim načrtom šole.

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela

 • Sodelovanje pri oblikovanju LDN-ja in obveznih izbirnih vsebin.
 • Spremljanje in evalvacija opravljenih nalog šole in svetovalne službe.
 • Posvetovalno delo z vodstvom šole (informativni dnevi, projekti, novosti …).

Razvojno-analitične naloge

 • Analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov ter evalvacija učnega procesa.
 • Sodelovanje pri šolskih projektih in izvajanje avtogenega treninga za dijake.

Delo z dijaki

 • Organizacija informativnih dni za vpis na UMG.
 • Organizacija sprejemnih preizkusov. Vpis nove generacije dijakov.
 • Izvedba razrednih ur.
 • Poklicno usmerjanje in informiranje.
 • Priprava pedagoških pogodb in obravnava dijakov, ki se šolajo po pedagoški pogodbi.
 • Izdelava individualiziranih programov in zato potrebno sodelovanje z dijaki, razredniki in s starši.
 • Individualna pomoč dijakom pri razreševanju učnih težav in pomoč pri razvijanju socialnih kompetenc.

Sodelovanje s profesorji

 • Na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora.
 • Na strokovnih aktivih učiteljev.
 • Svetovanje in dogovor z učitelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda.
 • Individualne strokovne konzultacije v zvezi s problematiko posameznega dijaka ali oddelka.

Sodelovanje s starši

 • Govorilne ure po urniku in individualno svetovanje staršem.
 • Sodelovanje pri organizaciji predavanj, delavnic in druge oblike skupinskega dela s starši.
 • Sodelovanje na roditeljskih sestankih in skupnih govorilnih urah.

Drugo delo

 • Pooblaščena oseba za vodenje postopkov priznavanja izobraževanja in nalog za opravljanje navedene naloge.
 • Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.
 • Sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor
 • Sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev in koncertov.

avtogeni treningAvtogeni trening je samostojna oblika sproščanja, učinkovita in celostna tehnika, ki vključuje telo in duha. Osnovni namen AT je kot pri drugih meditativnih metodah osredotočen na dve stvari:

 • razvoj umirjenosti,
 • razvoj notranje vizije.

AT pomaga človeku povrniti izgubljeno energijo in vzpostaviti naravno stanje psihofizičnega ravnovesja. Moč misli je orodje s katerim postopoma usvajamo tehnike sproščanja. AT nam pomaga razvijati misli in sposobnosti, ki so bile zavrte že od najzgodnejšega otroštva zaradi neustreznih medosebnih odnosov.  Mnogo ljudi uporablja AT za preprečevanje nastajanja nevrotskih motenj oz. se na ta način razbremenijo vsakodnevnih pritiskov in s tem onemogočajo nastajanje psihosomatskih obolenj. Naši dijaki ga uporablja za premagovanje treme in izboljšanje koncentracije.

Pri učenju AT je pomembno, da se pripravimo tako duševno kot fizično. Udoben in pravilen položaj je predpogoj za doseg cilja vsake vaje posebej.

Avtogeni trening je sestavljen iz serije preprostih vaj, ki nas naučijo vplivati na delovanje pomembnih organov našega organizma, s čimer se uravnoteži njihovo delovanje. Pri tem uporabljamo sposobnost lastne sugestibilnosti, ki jo imamo vsi, saj je naraven pojav. Sugeriramo si s pomočjo predstave in s ponavljanjem. Navodilom posameznih vaj se je treba predati in pustiti, da nas nosijo v smer, ki jo želimo doseči. Z zaupanjem v svoje osebnostne lastnosti nam pomaga, da nas vaje pripeljejo do zanesljivega uspeha. Kljub temu, da geslo in potek vaje osvojimo zelo hitro, je potrebno nekaj treninga, da vaja zares doseže svoj učinek.

Pomembno je, da mladostniki skrbijo za dobro počutje vsak dan ter nekaj časa namenijo sprostitvi in prijetnim aktivnostim. Tukaj najdete: Deset idej, kako lahko mladostnik sam skrbi za dobro počutje.

Pri tem so na nekatere vidike lahko pozorni tudi starši in so mladim v oporo v težjih trenutkih. Kvalitetni medosebni odnosi s prijatelji in drugimi bližnjimi lahko mladostnike usmerjajo ter dajejo potrebno (po)moč, ko jo potrebujejo. Tukaj najdete: osem idej, kako lahko starši pomagajo mladostnikom v stiski.

 

 

 

 

 

”Ko imamo z avtogenim treningom že nekaj izkušenj, lahko vadimo tako rekoč povsod. Ne glede na dogajanje v okolici se nam bo uspelo ”pogrezniti„ na ukaz.„

DAN ČAS
ponedeljek 11.30 – 13.30
torek 09.00 – 13.00
sreda 10.00 – 15.00
četrtek 08.00 – 12.00
petek 08.00 – 12.00
KONTAKT
svetovalka: Nina Bošnjak
telefon: 02 / 228 72 87
e-pošta: nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si
Facebook: https://www.facebook.com/KonservatorijZaGlasboInBaletMaribor
Dostopnost
X