+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

ŠOLSKA KNJIŽNICA, NOTNI ARHIV in ZBIRKA GLASBIL za IZPOSOJO

Knjižnica na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor deluje v pritličju šole, v sobi št. 19. Ugotavljamo, da je bil namen prenove in selitve knjižnice dosežen. Uporabnikom omogoča učinkovito uporabo, dijaki se bistveno več zadržujejo v knjižnici, kar je bil eden od namenov projekta. Notno gradivo, knjige glasbene in plesne/baletne tematike so ključno gradivo, ki ga hrani knjižnica. Note so tisto gradivo, ki dijake in učence spodbudi, da v knjižnici preživijo več časa, kot bi ga sicer. V knjižnici so shranjeni tudi vsi instrumenti, ki si jih lahko učenci/dijaki izposodijo za celo šolsko leto. Branju leposlovnih knjig želimo dati pomembnejšo vlogo, zato poleg strokovnih in popularnih knjig sestavljajo večino knjižnega gradiva. Zbirko tiskanih medijev sestavljajo strokovna in poljudna literatura ter referenčne zbirke. Vsa literatura je urejena po univerzalni digitalni klasifikaciji.

Tisto, kar identificira šolo v knjižnici, sta šolska kronika in letna publikacija Simfonija. Zbirko dopolnjujejo še druge šolske publikacije, posnetki, slike in fotografski albumi vseh slavnostnih koncertov in svečanih baletnih produkcij. Predstavljajo pomemben dokument za generacije, ki so jih napolnile z vsebino, ravno tako ali še bolj so pomembne za generacije, ki bodo v prihodnosti delovale na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, saj mnogi dogodki in dosežki šele s pogledom nazaj po nekem pretečenem obdobju dobijo pravo vrednost in pomen. Šolska knjižnica deluje na poslovnem naslovu zavoda, vodja knjižnice je Barbara KLEP. Izposoja instrumentov za pouk poteka skladno z določili Pravilnika o knjižničnem redu in izposoji instrumentov.

Šola omogoča dijakom izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Seznam učbenikov za naslednje šolsko leto določi šola praviloma do konca meseca marca tekočega šolskega leta. Učbeniki so izbrani iz s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za šolstvo potrjenega  Kataloga učbenikov. Seznami, potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov, so objavljeni na šolski spletni strani. Izposojevalnina znaša 1/3 nabavne cene učbenika.

 

NAROČANJE IN PREVZEM UČBENIKOV

V šolskem letu 2016/17 smo uvedli elektronsko naročanje učbenikov iz učbeniškega sklada.

Bodoči dijaki prvih letnikov prejmejo vse informacije v zvezi z izposojo ob vpisu v našo šolo pri svetovalni službi. Elektronske naročilnice izpolnijo ob vpisu ali najkasneje do 5.  julija za naslednje šolsko leto.

Naročanje učbenikov za druge, tretje in četrtke letnike poteka prav tako preko spleta. Aplikacija za spletno naročanje učbenikov iz učbeniškega sklada bo dostopna od 1. junija do 31. avgusta na šolski spletni strani.

Prosimo, da natančno preberete seznam potrebnih učbenikov, označite, katere učbenike želite naročiti, in naročilo potrdite. Po uspešno oddani naročilnici boste na elektronski naslov prejeli predračun, po katerem boste plačali izposojevalnino. S kopijo potrdila o plačilu izposojevalnine, ki ga boste oddali knjižničarki, boste lahko od 19. avgusta naprej prevzeli učbenike v šolski knjižnici, ki se nahaja v pritličju šole, soba 19.

Dijaki, ki ste pri glasbenih predmetih v višjem letniku kot pri splošnoizobraževalnih predmetih, izpolnite dve naročilnici.

Uporabnik sklada, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, je lahko na predlog skrbnice učbeniškega sklada in s potrditvijo ravnateljice šole delno ali v celoti oproščen plačila izposojevalnine.

 

VRAČANJE UČBENIKOV

Ob izteku šolskega leta, do 24. junija ali v dogovoru s knjižničarko, morajo dijaki učbenike vrniti v knjižnico. Po tem datumu šola dijakom izda pisne opomine. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijak ne vrne, mora ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, poravnati odškodnino ali prinesti drugega. Učbenike si lahko izposodijo le dijaki, ki imajo poravnane vse obveznosti do knjižnice iz preteklega šolskega leta.

 

V spodnjih pripetkih so navedeni seznami učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada in učno gradivo, ki jih dijaki potrebujejo v posameznih letnikih, ter naročilnice za vsak letnik posebej.

Gradiva, ki jih ni v učbeniškem skladu, je potrebno kupiti. Če želite, jih lahko naročite preko www.emka.si, kjer vam ponujajo tudi številke ugodnosti.


 

Letnik Seznam gradiva Spletna naročilnica učbeniški sklad Naročilo preko www.emka.si
1. letnik prenos naročilnica naročilnica
2. letnik prenos naročilnica naročilnica
3. letnik prenos naročilnica naročilnica
4. letnik prenos naročilnica naročilnica
maturitetno gradivo 2025
DAN ČAS
ponedeljek 09.30 – 16.00
torek 09.30 – 16.00
sreda 09.30 – 16.00
četrtek 09.30 – 16.00
petek 09.30 – 16.00

Malica od 12.00 – 12.30.

KONTAKT
knjižničarka: Barbara Klep, prof.
telefon: 030/ 645 012
e-pošta: knjiznica@konservatorij-maribor.si
e-pošta: barbara.klep@konservatorij-maribor.si
Facebook: https://www.facebook.com/KonservatorijZaGlasboInBaletMaribor
Dostopnost
X