+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Svet staršev ima v življenju šole pomembno posvetovalno vlogo. Eden pomembnejših ciljev je staršem ponuditi korektno informacijo o delu na šoli ter o delu učencev in dijakov. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev matične šole, umetniške gimnazije, podružničnih šol in dislociranih oddelkov. Sestane se 2–3-krat letno oz. po potrebi. Vodstvo šole pri svojem delu in načrtovanju stališča in pobude staršev skrbno analizira, z njimi seznanja učiteljski zbor in jih v okviru možnosti upošteva.

Svet staršev izmed svojih članov izvoli tri člane v svet šole. Svet staršev sestavlja 20 članov, ki jih izvolijo starši učencev in dijakov šole, in sicer po ključu glede na število vpisanih učencev in dijakov v posamezni oddelek oziroma matično šolo in dislocirane enote, ki ga določi svet šole na predlog ravnatelja šole. Predsednika sveta staršev izvolijo starši na prvi seji. Predsednica sveta staršev je gospa Snežana RUMPF, njen namestnica pa gospa Valerija VOGRINEC.

Člani Sveta staršev v šolskem letu 2016/17:

Jernej Belak, Renata Bobnar, Simona Firbas, Simona Fras, Renate Iršič, Marija Kavaš, Alen Kočivnik, Nataša Kodrin, Sara Kraner, Suzana Malec,   Viljemka Nedog, Metka Pal, Jana Pogorevc, Slađana Radaković, Snežana Rumpf, Vesna Simonič, Nataša Ščap, Petra Štaner Venta, Valerija Vogrinec.

Najvišji organ šole je SVET ŠOLE.Štiriletni mandat sedanje sestave je začel teči 23. aprila 2012.

Sestavlja ga: 5 predstavnikov profesorskega zbora, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja (od tega 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika Vlade Republike Slovenije) in 2 predstavnika dijakov.

ČLANI SVETA ŠOLE

Zdenko Korenjak, predstavnik delavcev, predsednik, Slavica Kurbus, predstavnica delavcev, namestnica predsednika, Jolanda Korat, predstavnica delavcev, članica, Darka Stergulec, predstavnica delavcev, članica, Franc Vogrinec, predstavnik delavcev, član, Nanika Čakš, predstavnica staršev, članica, Valerija Vogrinec, predstavnica staršev, članica, Karmen Hlade, predstavnica staršev, članica, Vlasta Drozg, predstavnica ustanoviteljev (MOM), članica, Jože Javornik, predstavnik ustanoviteljev (vlada), član, Sašo Komes, predstavnik ustanoviteljev (vlada), član, Brin Bernatović, predstavnik dijakov, član, Jana Rumpf, predstavnica dijakov, članica.

X